Tiếng Việt

Áp dụng phương pháp 5S tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đông Hải : Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm)

Áp dụng phương pháp 5S tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đông Hải : Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm)
Tiêu đề:

Áp dụng phương pháp 5S tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đông Hải : Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm)