Tiếng Việt

Nghiên cứu sự tác động của Capsaicin lên thụ thể Neurokinin-1 trên tế bào Lympho và tế bào mang vectơ tái tổ hợp NK-1 : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 01 21

Nghiên cứu sự tác động của Capsaicin lên thụ thể Neurokinin-1 trên tế bào Lympho và tế bào mang vectơ tái tổ hợp NK-1 : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 01 21
Tiêu đề:

Nghiên cứu sự tác động của Capsaicin lên thụ thể Neurokinin-1 trên tế bào Lympho và tế bào mang vectơ tái tổ hợp NK-1 : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 01 21