Tiếng Việt

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái nông nghiệp huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình và đề xuất các giải pháp ứng phó : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái nông nghiệp huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình và đề xuất các giải pháp ứng phó : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái nông nghiệp huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình và đề xuất các giải pháp ứng phó : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)