Tiếng Việt

Đánh giá mức độ căng thẳng tài nguyên nước dưới tác động của biến đổi khí hậu cho tỉnh Quảng Nam : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)

Đánh giá mức độ căng thẳng tài nguyên nước dưới tác động của biến đổi khí hậu cho tỉnh Quảng Nam : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Đánh giá mức độ căng thẳng tài nguyên nước dưới tác động của biến đổi khí hậu cho tỉnh Quảng Nam : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)