Tiếng Việt

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến cơ sở hạ tầng đô thị du lịch Cửa Lò theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng trung bình của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến cơ sở hạ tầng đô thị du lịch Cửa Lò theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng trung bình của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến cơ sở hạ tầng đô thị du lịch Cửa Lò theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng trung bình của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)