Tiếng Việt

Gestion et Adaptation des comportements conversationnels et pédagogiques d’agents virtuels dans un Environnements de réalité Virtuelle Collaboratif de Formation (EVCF) = Quản lý và tùy chỉnh hành vi đối thoại và sư phạm của các từ ảo trong môi trường đào tạo công tác ảo. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo thí điểm)

Gestion et Adaptation des comportements conversationnels et pédagogiques d’agents virtuels dans un Environnements de réalité Virtuelle Collaboratif de Formation (EVCF) = Quản lý và tùy chỉnh hành vi đối thoại và sư phạm của các từ ảo trong môi trường đào tạo công tác ảo. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Gestion et Adaptation des comportements conversationnels et pédagogiques d’agents virtuels dans un Environnements de réalité Virtuelle Collaboratif de Formation (EVCF) = Quản lý và tùy chỉnh hành vi đối thoại và sư phạm của các từ ảo trong môi trường đào tạo công tác ảo. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo thí điểm)