Tiếng Việt

Intégration et visualisation de données issues du projet IDEX Identités Complexes de l’Université de Strasbourg = Tích hợp và hiển thị các dữ liệu từ dự án IDEX Identités Complexes của trường Đại học Strasbourg. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo thí điểm)

Intégration et visualisation de données issues du projet IDEX Identités Complexes de l’Université de Strasbourg = Tích hợp và hiển thị các dữ liệu từ dự án IDEX Identités Complexes của trường Đại học Strasbourg. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Intégration et visualisation de données issues du projet IDEX Identités Complexes de l’Université de Strasbourg = Tích hợp và hiển thị các dữ liệu từ dự án IDEX Identités Complexes của trường Đại học Strasbourg. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo thí điểm)