Tiếng Việt

Conception d'une hiérarchie sémantique et spatiale de descripteurs locaux visuels = Thiết kế một hệ thống phân cấp ngữ nghĩa và không gian của các chỉ số mô tả trực quan địa phương : Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính (Thí điểm)

Conception d'une hiérarchie sémantique et spatiale de descripteurs locaux visuels = Thiết kế một hệ thống phân cấp ngữ nghĩa và không gian của các chỉ số mô tả trực quan địa phương : Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính (Thí điểm)
Tiêu đề:

Conception d'une hiérarchie sémantique et spatiale de descripteurs locaux visuels = Thiết kế một hệ thống phân cấp ngữ nghĩa và không gian của các chỉ số mô tả trực quan địa phương : Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính (Thí điểm)