Tiếng Việt

Conception et réalisation d’un outil de capitalisation de connaissances pour l’aide à la décision dans l’industrie agro-alimentaire = Thiết kế và cài đặt một công cụ tổng hợp kiến thức cho việc hỗ trợ ra quyết định trong ngành công nghiệp thực phẩm : \b Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện (Thí điểm)

Conception et réalisation d’un outil de capitalisation de connaissances pour l’aide à la décision dans l’industrie agro-alimentaire = Thiết kế và cài đặt một công cụ tổng hợp kiến thức cho việc hỗ trợ ra quyết định trong ngành công nghiệp thực phẩm : \b Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện (Thí điểm)
Tiêu đề:

Conception et réalisation d’un outil de capitalisation de connaissances pour l’aide à la décision dans l’industrie agro-alimentaire = Thiết kế và cài đặt một công cụ tổng hợp kiến thức cho việc hỗ trợ ra quyết định trong ngành công nghiệp thực phẩm : \b Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện (Thí điểm)