Tiếng Việt

Nghiên cứu, đánh giá tính bền vững của sản xuất lúa sử dụng bộ tiêu chí Nhóm lúa gạo bền vững (SRP) tại xã Viên Nội, Viên An, huyện Ứng Hòa, Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học bền vững

Nghiên cứu, đánh giá tính bền vững của sản xuất lúa sử dụng bộ tiêu chí Nhóm lúa gạo bền vững (SRP) tại xã Viên Nội, Viên An, huyện Ứng Hòa, Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học bền vững
Tiêu đề:

Nghiên cứu, đánh giá tính bền vững của sản xuất lúa sử dụng bộ tiêu chí Nhóm lúa gạo bền vững (SRP) tại xã Viên Nội, Viên An, huyện Ứng Hòa, Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học bền vững