Tiếng Việt

Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường tính bền vững cho hoạt động sinh kế của cộng đồng cư dân tại vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ : \b Luận văn ThS. Khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)

Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường tính bền vững cho hoạt động sinh kế của cộng đồng cư dân tại vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ : \b Luận văn ThS. Khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường tính bền vững cho hoạt động sinh kế của cộng đồng cư dân tại vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ : \b Luận văn ThS. Khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)