Tiếng Việt

Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý bền vững không gian xanh công cộng khu vực bốn quận nội thành cũ : \b Luận văn ThS. Chuyên ngành khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)

Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý bền vững không gian xanh công cộng khu vực bốn quận nội thành cũ : \b Luận văn ThS. Chuyên ngành khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý bền vững không gian xanh công cộng khu vực bốn quận nội thành cũ : \b Luận văn ThS. Chuyên ngành khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)