Tiếng Việt

Xây dựng quy trình bảo đảm an toàn thông tin theo chuẩn ISO27001 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam : Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01

Xây dựng quy trình bảo đảm an toàn thông tin theo chuẩn ISO27001 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam : Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01
Tiêu đề:

Xây dựng quy trình bảo đảm an toàn thông tin theo chuẩn ISO27001 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam : Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01