Tiếng Việt

Áp dụng biện pháp kê biên tài sản đối với tài sản đang bị cầm cố, thế chấp theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 603801

Áp dụng biện pháp kê biên tài sản đối với tài sản đang bị cầm cố, thế chấp theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 603801
Tiêu đề:

Áp dụng biện pháp kê biên tài sản đối với tài sản đang bị cầm cố, thế chấp theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 603801