Tiếng Việt

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam và đề xuất giải pháp bảo tồn: Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam và đề xuất giải pháp bảo tồn: Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam và đề xuất giải pháp bảo tồn: Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)