Tiếng Việt

Đánh giá tính bền vững của mô hình sản xuất rau hữu cơ áp dụng hệ thống đảm bảo có sự tham gia (PGS) tại xã Thanh Xuân- huyện Sóc Sơn - Hà Nội: Luận văn ThS. Khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)

Đánh giá tính bền vững của mô hình sản xuất rau hữu cơ áp dụng hệ thống đảm bảo có sự tham gia (PGS) tại xã Thanh Xuân- huyện Sóc Sơn - Hà Nội: Luận văn ThS. Khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Đánh giá tính bền vững của mô hình sản xuất rau hữu cơ áp dụng hệ thống đảm bảo có sự tham gia (PGS) tại xã Thanh Xuân- huyện Sóc Sơn - Hà Nội: Luận văn ThS. Khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)