Tiếng Việt

Đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình: Luận văn ThS. Khoa học bền vững

Đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình: Luận văn ThS. Khoa học bền vững
Tiêu đề:

Đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình: Luận văn ThS. Khoa học bền vững