Tiếng Việt

Nghiên cứu đề xuất các mô hình, giải pháp công nghệ khai thác nguồn nước karst phục vụ cấp nước sinh hoạt cho cư dân khu vực huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang trong bối cảnh biến đổi khí hậu. : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu

Nghiên cứu đề xuất các mô hình, giải pháp công nghệ khai thác nguồn nước karst phục vụ cấp nước sinh hoạt cho cư dân khu vực huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang trong bối cảnh biến đổi khí hậu. : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu
Tiêu đề:

Nghiên cứu đề xuất các mô hình, giải pháp công nghệ khai thác nguồn nước karst phục vụ cấp nước sinh hoạt cho cư dân khu vực huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang trong bối cảnh biến đổi khí hậu. : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu