Tiếng Việt

Đánh giá sự tham gia của các bên liên quan chính trong tiến trình xây dựng và thực hiện kế hoạch REDD + tại xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu

Đánh giá sự tham gia của các bên liên quan chính trong tiến trình xây dựng và thực hiện kế hoạch REDD + tại xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu
Tiêu đề:

Đánh giá sự tham gia của các bên liên quan chính trong tiến trình xây dựng và thực hiện kế hoạch REDD + tại xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu