Tiếng Việt

Mise en place d’un apprentissage de métrique pour du clustering semi-supervisé interactif d’images = Thiết lập một thuật toán học tự động các chỉ số phục vụ cho phân loại ảnh tự động và tương tác. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 02

Mise en place d’un apprentissage de métrique pour du clustering semi-supervisé interactif d’images = Thiết lập một thuật toán học tự động các chỉ số phục vụ cho phân loại ảnh tự động và tương tác. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 02
Tiêu đề:

Mise en place d’un apprentissage de métrique pour du clustering semi-supervisé interactif d’images = Thiết lập một thuật toán học tự động các chỉ số phục vụ cho phân loại ảnh tự động và tương tác. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 02