Tiếng Việt

Phép tính tenxơ và một số ứng dụng trong cơ học, vật lý.

Phép tính tenxơ và một số ứng dụng trong cơ học, vật lý.
Tiêu đề:

Phép tính tenxơ và một số ứng dụng trong cơ học, vật lý.