Tiếng Việt

Các mô hình xác suất và ứng dụng. Phần I- Xích Markov và ứng dụng

Các mô hình xác suất và ứng dụng. Phần I- Xích Markov và ứng dụng
Tiêu đề:

Các mô hình xác suất và ứng dụng. Phần I- Xích Markov và ứng dụng