Tiếng Việt

VNU Hà Nội

Thư viện số Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN là nơi thu thập, lưu trữ, quản lý và phân phối toàn bộ nguồn tài liệu nội sinh và tài liệu có bản quyền của ĐHQGHN.

Số lượng tài liệu toàn văn hiện có:
- Hơn 3.500 giáo trình và sách tham khảo của NXB ĐHQGHN
- Gần 20.000 luận án, luận văn
- Gần 1.000 tài liệu Thông tin địa chất và Tài nguyên địa chất Việt Nam
- Hơn 1.200 đề tài cấp nhà nước và cấp ĐHQGHN
- Hơn 10.000 thư tịch cổ Hán Nôm
- Hơn 5.000 Bài kỷ yếu hội thảo khoa học
- Hơn 2000 bài của 12 Chuyên san Tạp chí khoa học ĐHQGHN từ 1995 đến nay.

Đang hiển thị 1-14 của 14 Xem lưới, Danh mục